Wieloletnie starania opolskich środowisk naukowych i duchowieństwa o powołanie w Opolu Uniwersytetu zakończyły się sukcesem 10 marca 1994 r. Tego dnia z mocą ustawy Sejmu RP z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Instytutu Teologiczno-Pastoralnego został utworzony Uniwersytet Opolski. Poniżej przedstawiam wyjątki z tekstu ustawy o powołaniu do życia Uniwersytetu, podpisanego przez prezydenta Lecha Wałęsę.

Art. 1.1. Tworzy się z dniem 1 października 1994 r. Uniwersytet Opolski, zwany dalej "Uniwersytetem". 2. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Opole. 3. Uniwersytet jest uczelnią państwową.

Art. 2. Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, teologicznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych.

Art. 3.1. Uniwersytet tworzy się z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Opolu.

Art. 4.1. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Art. 5.1. Mienie, obejmujące własność i inne prawa majątkowe jednostek wymienionych w art. 3 ust. 1 staje się mieniem Uniwersytetu z dniem jego utworzenia.

Art. 6. Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów użytkowych przez wydział teologiczny będą pokrywane przez Kościół Katolicki.

Budynek Główny Uniwersytetu Opolskiej ul. Oleska

Art. 7.1. Z dniem utworzenia Uniwersytetu: 1)pracownicy zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 3 ust. 1, stają się pracownikami Uniwersytetu. 4. Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 1994/1995 do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Opolu z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego studentami.

Art. 8.1. Dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Opolu z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego studentami. 4. Do dnia 31 grudnia 1994 r. zostaną przeprowadzone wybory do senatu Uniwersytetu oraz wybory dziekana i rady wydziału Wydziału Teologicznego w trybie i na okres ustalony w statucie Uniwersytetu.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Archiwalne zdjęcia

Polecamy

Facebook

CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online